مزایای دان پلت شفادانه

  • بکارگیری از آخرین تکنولوژی تولید کشورهای اروپایی
  • آزمایشگاه کنترل کیفی مجهز به سیستم NIR
  • بهرگیری از بهترین مواد اولیه
  • نامین کامل از پروتئین و انرژی مورد نیاز گله
  • بهبود ضریب تبدبل غذایی
  • ایجاد یکنواختی در رشد گله
  • کاهش طول دوره پرورش
  • افزایش وزن گیری روزانه جوجه های گوشتی
  • تامین بهداشت و تقویت سیستم امنیتی
  • بهبود کیفیت لاشه و کاهش افت کشتار
There is no form with this name or may be the form is unpublished, Please check the form and the url and the form management.

آدرس : گرگان - شهرک صنعتی آق قلا - سازندگی 5 شرکت شفا دانهتلفن : 4 - 01734533413


فکس:  01734533206

شما اینجا هستید: Home رویدادها مزایای دان پلت شفادانه