اثر مثبت تغذیه ابتدایی بر مقاومت جوجه

اثر مثبت تغذیه ابتدایی بر مقاومت جوجه های جوان علیه استرس سرما

در شرایط فارمی گرسنگی 48-72 ساعت بعد از تفریخ معمول می باشد که با تاخیر در توسعه دستگاه گوارش پرنده ، قابلیت جذب کیسه زرده و متعاقباً کاهش عملکرد همراه می باشد . اطلاعات کمی در مورد اثرات تغذیه اولیه بر هفته های پایانی پرورش موجود است و همچنین اثر آن بر روی سیستم تنظیم حرارتی پرنده شناخته شده نیست . در مطالعه ای اثر ترکیب جیره در تغذیه ابتدایی بر روی دستگاه تنظیم حرارتی جوجه های جوان مورد بررسی قرار گرفت . برای 200 قطعه جوجه Hybro   پنج گروه تیمار به سرعت پس از تفریخ در نظر گرفته شد (وزن اولیه جوجه 43.6 گرم ) : گروه های تیماری شامل کنترل ، دگستروز ، آلبومن ، پری استارتر ، پری استارتر همراه با چربی .آب به طور ازاد در دسترس بود .اندازه گیری برای 4 جوجه با 10 تکرار در هر گروه تیمار صورت گرفت .در 2-3 روزگی نصف جوجه ها به مدت 30 دقیقه در معرض دمای 20 درجه سانتی گراد به منظور تعیین میزان مقاومت علیه سرما قرار گرفتند و همچنین دمای رکتوم در پیش از استرس سرما ، بلافاصله بعد از آن و 30 دقیقه پس از اتمام آن اندازه گیری شد .پس از آن تمامی جوجه ها به منظور تعیین میزان رشد بدن کشته شدند . جوجه های هر دو گروه که با پری استارتر تغذیه شده بودند رشد سریعتری از سایر گروه ها داشتند . وزن بدنی بالاتر ، جذب بالاتر کیسه زرده، وزن بالاتر قلب و کبد و همچنین اندازه طول بیشتر در دستگاه گوارش و جوجه مشاهده گردید . طی 2-3 روز اختلاف متغیر های فوق با سایر گروه های تیمار افزایش یافت .دمای رکتوم در گروه های پری استارتر قبل از آغاز استرس سرما بیش از سایر گروه های تیمار بود ( حدود 40.6-40.7 درجه سانتی گراد ) و پس از استرس سرما (0.6 - 0.7 درجه سانتی گراد ) دمای بدن کاهش یافت . در گروه کنترل در دوره استرس سرما ( دما به 39.5 درجه سانتی گراد و کاهش 1.2 درجه ) و در گروه آلبومن ( دما به 39.8 و 2.1 درجه سانتی گراد ) در حالی که در گروه دگستروز ( دما حدود 40.4 و کاهش 1.2 درجه سانتی گراد ) را شاهد بودیم . نتیجه گیری می شود ترکیب تغذیه ابتدایی در جوجه های گوشتی (علاوه بر تاثیر مهم بر روی رشد بدن ) موجب توسعه سیستم تنظیم حرارتی بدن و افزایش مقاومت علیه استرس سرما می گردد که احتمالا پاسخی به سرعت تغییرات متابولیک می باشد .

دکتر سروش خادمیان

دستیار تخصصی بهداشت و بیماری های طیور

                                                                                                                                       

                                                                                                  

There is no form with this name or may be the form is unpublished, Please check the form and the url and the form management.

آدرس : گرگان - شهرک صنعتی آق قلا - سازندگی 5 شرکت شفا دانهتلفن : 4 - 01734533413


فکس:  01734533206

شما اینجا هستید: Home رویدادها اثر مثبت تغذیه ابتدایی بر مقاومت جوجه