معرفی برترین پرورش دهنده دوره در سال 1400

معرفی بهترین پرورش دهنده از نظر بهترین عملکرد و دوره پرورش 

آقای میثم عابدینی ( مرغدار) 

ضریب تبدیل 1/72 

میانگین وزنی 3/000 کیلوگرم