معرفی برترین پرورش دهنده دوره در تیرماه 1401

معرفی بهترین پرورش دهنده از نظر بهترین عملکرد و دوره پرورش در تیرماه 1401

آقای شهرام اصلانگیر ( مرغدار ) 

ضریب تبدیل        1/58

تلفات کل دوره    2/5%

میانگین وزن در 47 روزگی     3150 کیلوگرم