معرفی برترین پرورش دهنده دوره در تیرماه 1401

معرفی بهترین پرورش دهنده از نظر بهترین عملکرد و دوره پرورش در تیرماه 1401

آقای شهرام اصلانگیر ( مرغدار ) 

ضریب تبدیل        1/58

تلفات کل دوره    2/5%

میانگین وزن در 47 روزگی     3150 کیلوگرم

There is no form with this name or may be the form is unpublished, Please check the form and the url and the form management.

آدرس : گرگان - شهرک صنعتی آق قلا - سازندگی 5 شرکت شفا دانهتلفن : 4 - 01734533413


فکس:  01734533206

شما اینجا هستید: Home رویدادها معرفی برترین پرورش دهنده دوره در تیرماه 1401