ارزش غذايي منابع خوراك دام و طيور ايران

  • يكي از راههاي افزايش بهره وري در استفاده از منابع خوراك ، تهيه جيره ها ي متعادل و متوازن به منظور تامين احتياجات غذايي دام و طيور مي باشد كه بدين منظور در ايران از جداول ساير كشورها (بخصوص NRC ) استفاده مي شود . با توجه به اختلاف تركي بات شيميايي و ارزش غذايي منابع خوراك در اقاليم مختلف كه تحت تاثير شرايط آب و هوايي ، واريته گياه ،نوع و بافت خاك و … تغيير ميكند ، لذا ضرورت جمع آوري ، دسته بندي و پالايش داده هاي موجود در كشور در رابطه با ارزش غذايي منابع خوراك دام و طيور مورد توجه قرار گرفت تا به عنوان اولين جداول ارزش غذايي منابع خوراك دام و طيور ايران تدوين و ارائه گردد . از حدود 20 سال قبل عملاً تعيين ارزش غذايي منابع خوراك دام و طيور در مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور شروع شد اما به علت كم بودن تعداد داده ها ،تدوين اين جداول امكانپذير نبود . در سال هاي اخير با توجه به احساس نياز در كشور و تعداد نسبتا زياد داده هاي توليد شده ، تهيه و تدوين جداول مربوطه در دستور كار مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور قرار گرفت .بدين منظور ابتدا داده هاي موجود در آزمايشگاههاي تغذيه دام كشور جمع آوري و در جداول اوليه براي هر نوع خوراك و هر استان بطور جداگانه ثبت گرديد .سپس براي هر ماده مغذي در خوراكهاي مخت لف آماره هاي ميانگين ، انحراف معيار ، حد اكثر ، حداقل ، ضريب تغييرات و تعداد نمونه محاسبه گرديد . براساس روش آماري 2S±X و با فرض اينكه داده هاي موجود از منحني توزيع نرمال تبعيت مينمايند ، داده هاي خارج از 95 % حدود اطمينان به عنوان داده هاي غير قابل قبول حذف شدند . مجددا براي هر ماده مغذي در هر نوع خوراك آماره هاي فوق الذكر محاسبه گرديد . آخرين آماره هاي بدست آمده به عنوان اولين جداول ارزش غذايي منابع خوراك دام و طيور ايران منتشر گرديد.
There is no form with this name or may be the form is unpublished, Please check the form and the url and the form management.

آدرس : گرگان - شهرک صنعتی آق قلا - سازندگی 5 شرکت شفا دانهتلفن : 4 - 01734533413


فکس:  01734533206

شما اینجا هستید: Home رویدادها ارزش غذايي منابع خوراك دام و طيور ايران