برگزاری دوره آموزشی امنیت زیستی

برگزاری دوره آموزشی امنیت زیستی (Biosecurity) 

جهت پرورش دهندگان مرغ گوشتی در شرکت شفادانه گرگان

 

Bacillus Subtilis for an improved microbiota

Bacillus Subtilis for an improved microbiota

Managing gut health is key to allow poultry to express their full genetic potential .Any compromise to gut health has a negative effect on both overall health and bird performance .

Gut health can be described as the symbiotic relationship between the host and its microbiota . The interactions between the microbiota , mucosal barrier ,immune system and redox balance have recently been proposed for healthy, predisease states. If there is an imbalance in these interactions, inflammation will occur-Leading to' leaky gut' (increase of the permeability of the intestinal barrier) and other gutrelated disoreders. Probiotics are used in poultry nutrition to improve gut health through their influence on microbiota, gut morphology, inflammatory responses and overall performance.

Probiotics for gut health

Probiotics are live bacteria, which when administered in adequate amounts, confer a beneficial physiological effect on the host.

The most common microorganisms used as probiotics in animal nutrition include: Basilli, lactobacilli, Bifidobacteria, Enterococci and yeasts.

The microbiota

Development and maintenance of robust gut function depend on the composition of the gut microbiota.

These bacteria degrade oligosaccharides and produce short chain fatty acids (SCFAS), butyrate in particular. Butyrate is a very important microbial metabolite, as it represents the main source of energy for enterocytes, cells of the gut wall, and is also now well described as a very potentanti inflammatory compound.

Positive effects on the gut mucosa

The gut mucosa plays an essential role for optimal health and performance  of poultry. This barrier or better named frontier, is the location of many interactions between the animal, the host, and the'outside world. Absorption of nutrients, stimulation of the innate immune system,  but also preventing bacteria and toxins entering the bloodstream underline the functioning of this dynamic frontier.   

Dr. SOROUSH   KHADEMIAN

 

اثر مثبت تغذیه ابتدایی بر مقاومت جوجه

اثر مثبت تغذیه ابتدایی بر مقاومت جوجه های جوان علیه استرس سرما

در شرایط فارمی گرسنگی 48-72 ساعت بعد از تفریخ معمول می باشد که با تاخیر در توسعه دستگاه گوارش پرنده ، قابلیت جذب کیسه زرده و متعاقباً کاهش عملکرد همراه می باشد . اطلاعات کمی در مورد اثرات تغذیه اولیه بر هفته های پایانی پرورش موجود است و همچنین اثر آن بر روی سیستم تنظیم حرارتی پرنده شناخته شده نیست . در مطالعه ای اثر ترکیب جیره در تغذیه ابتدایی بر روی دستگاه تنظیم حرارتی جوجه های جوان مورد بررسی قرار گرفت . برای 200 قطعه جوجه Hybro   پنج گروه تیمار به سرعت پس از تفریخ در نظر گرفته شد (وزن اولیه جوجه 43.6 گرم ) : گروه های تیماری شامل کنترل ، دگستروز ، آلبومن ، پری استارتر ، پری استارتر همراه با چربی .آب به طور ازاد در دسترس بود .اندازه گیری برای 4 جوجه با 10 تکرار در هر گروه تیمار صورت گرفت .در 2-3 روزگی نصف جوجه ها به مدت 30 دقیقه در معرض دمای 20 درجه سانتی گراد به منظور تعیین میزان مقاومت علیه سرما قرار گرفتند و همچنین دمای رکتوم در پیش از استرس سرما ، بلافاصله بعد از آن و 30 دقیقه پس از اتمام آن اندازه گیری شد .پس از آن تمامی جوجه ها به منظور تعیین میزان رشد بدن کشته شدند . جوجه های هر دو گروه که با پری استارتر تغذیه شده بودند رشد سریعتری از سایر گروه ها داشتند . وزن بدنی بالاتر ، جذب بالاتر کیسه زرده، وزن بالاتر قلب و کبد و همچنین اندازه طول بیشتر در دستگاه گوارش و جوجه مشاهده گردید . طی 2-3 روز اختلاف متغیر های فوق با سایر گروه های تیمار افزایش یافت .دمای رکتوم در گروه های پری استارتر قبل از آغاز استرس سرما بیش از سایر گروه های تیمار بود ( حدود 40.6-40.7 درجه سانتی گراد ) و پس از استرس سرما (0.6 - 0.7 درجه سانتی گراد ) دمای بدن کاهش یافت . در گروه کنترل در دوره استرس سرما ( دما به 39.5 درجه سانتی گراد و کاهش 1.2 درجه ) و در گروه آلبومن ( دما به 39.8 و 2.1 درجه سانتی گراد ) در حالی که در گروه دگستروز ( دما حدود 40.4 و کاهش 1.2 درجه سانتی گراد ) را شاهد بودیم . نتیجه گیری می شود ترکیب تغذیه ابتدایی در جوجه های گوشتی (علاوه بر تاثیر مهم بر روی رشد بدن ) موجب توسعه سیستم تنظیم حرارتی بدن و افزایش مقاومت علیه استرس سرما می گردد که احتمالا پاسخی به سرعت تغییرات متابولیک می باشد .

دکتر سروش خادمیان

دستیار تخصصی بهداشت و بیماری های طیور

                                                                                                                                       

                                                                                                  

There is no form with this name or may be the form is unpublished, Please check the form and the url and the form management.

آدرس : گرگان - شهرک صنعتی آق قلا - سازندگی 5 شرکت شفا دانهتلفن : 4 - 01734533413


فکس:  01734533206

شما اینجا هستید: Home رویدادها